หมวด: หน้าหลัก เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 27 กันยายน 2562 เขียนโดย IT.QMRTA

แจ้งกำหนดการและสถานที่ทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน โครงการบ้านธนารักษ์ฯ

 

        ขอเรียนเชิญผู้ที่ได้สิทธิ์จองซื้อเพื่อทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านธนารักษ์ฯ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 27 - 29 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 ณ แผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญา และนำเงินมาชำระในวันทำสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เอกสารประกอบการทำสัญญา

1. เอกสารผู้ว่าจ้างก่อสร้าง

   - สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน                                                                จำนวน  ๕  ฉบับ

   - สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                          จำนวน  ๕  ฉบับ

   - สำเนาทะเบียนสมรส                                                                                        จำนวน  ๕  ฉบับ

   - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)                                                                      จำนวน  ๕  ฉบับ

   - หนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน (กรณีผู้ยื่นกู้ อทบ.)   จำนวน  ๕  ฉบับ

   - สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีผู้ยื่นกู้ อทบ.)                                         จำนวน  ๕  ฉบับ

2. เอกสารคู่สมรส

   - สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน                                                    จำนวน  ๕  ฉบับ

   - สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                              จำนวน  ๕  ฉบับ

   - สำเนาทะเบียนสมรส                                                                            จำนวน  ๕  ฉบับ

   - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)                                                         จำนวน  ๕  ฉบับ

 

ค่าใช้จ่ายในวันทำสัญญา

  1. TYPE 1                   ชำระ   31,000.- บาท
  2. TYPE 2                   ชำระ   41,000.- บาท
  3. TYPE 3A                 ชำระ   51,000.- บาท
  4. TYPE 3B                 ชำระ   51,000.- บาท
  5. TYPE 4                   ชำระ   61,000.- บาท
  6. TYPE 5                   ชำระ   71,000.- บาท

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานโครงการ โทรศัพท์ 095-249-5631

หรือ พันเอก อนันต์ รักษาวงศ์ โทรศัพท์ 099-145-9935

ฮิต: 364