หมวด: หน้าหลัก เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย IT.QMRTA

 สัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 - 25 พ.ค. 61
เรื่อง การพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุง สาย พธ. สู่ยุค THAILAND 4.0

 

แผนที่เดินทาง

เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท
139/1-2 หมู่ 2  ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
Tel  :  035 881222
Fax  :  035 881221
Mobile : 086 8892389

 

ข้อมูลการสัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ

บรรยาย พธ.ทบ. (กสท.สบพ.กบ.ทบ.) การพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุง สาย พธ. สู่ยุค Thailand 4.0

บรรยาย พธ.ทบ. แนวทางการพัฒนากองทัพไทย เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศ

หลักการและเหตุผลการปรับปรุงโครงสร้างของ กบ.ทบ.

กำหนดการสัมมนา ประจำปี 2561

ขอบเขตการสัมมนา

รายชื่อกำลังพลเข้าร่วมสัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2561

ฮิต: 1506