หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 15 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย IT.QMRTA

 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๐๐๐  พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล กรมพลาธิการทหารบก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม พธ.ทบ. ชั้น ๔ จำนวน ๕๖๑ ทุน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๒๐,๕๐๐.- บาท รายละเอียดดังนี้.-


๑. ทุนการศึกษาของกองทัพบก  จำนวน ๔๓ ทุน เป็นเงิน ๑๔๕,๕๐๐ บาท
     - ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น   จำนวน ๑๙ ทุนๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน ๑๗ ทุนๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท
     - ระดับปริญญาตรี   จำนวน   ๗ ทุนๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท
๒. ทุนการศึกษาของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  จำนวน  ๑๐ ทุน เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
๓. ทุนการศึกษาของกรมพลาธิการทหารบก จำนวน  ๗  ทุน เป็นเงิน ๒๓,๕๐๐ บาท
    - ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  ๓  ทุนๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  ๓  ทุนๆ ละ ๓,๕๐๐  บาท
    - ระดับปริญญาตรี   จำนวน  ๑  ทุนๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท
๔. ทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพลาธิการทหารบก จำนวน ๕๐๑ ทุน เป็นเงิน ๑,๕๒๖,๕๐๐ บาท
    - ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓๔๕ ทุนๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน   ๙๗ ทุนๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท
    - ระดับปริญญาตรี   จำนวน   ๕๙ ทุนๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท

ฮิต: 1231