หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

วันที่ 30 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. พร้อมคณะ เป็นประธานพิธีมอบเงินทุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัด พธ.ทบ. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุตรกำลังพลมีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร และตั้งใจศึกษาเรียน สำหรับทุนการศึกษาแบ่งออกเป็นระดับต่างๆประกอบด้วย ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 331 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 99 ทุน และระดับปริญญาตรี 70 ทุน รวม 573 ทุนรวมเป็นเงิน 1,790,500 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาท) พร้อมกันนี้ จก.พธ.ทบ. ได้กล่าวให้โอวาทแก่บุตรกำลังพลให้ตั้งใจเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียร มีความพฤติเรียบร้อย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาซึ่งจะเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุตรกำลังพลให้มุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ฮิต: 729